02

مه
2020

پژوهشگران کانادایی:  COVID-19 از طریق سیستم تهویه ساختمان ها منتقل می شود 

Posted By : کاناداهوم/ 132

[ad_1]

کانادا- National Post: گروهی از پژوهشگران کانادایی که معتقدند ویروس عامل COVID-19 از طریق سیستم تهویه ساختمان ها منتقل می شود، برای اصلاح نقص سیستم های HVAC تلاش می کنند. 

[ad_2]