09

اکتبر
2019

پس از قانونی‌شدن ماری جوانا، بر کانادا چه گذشته؟

Posted By : کاناداهوم/ 284

[ad_1]

نیمه شب 17 اکتبر، به محض اینکه عقربه های ساعت، از 12 رد شدند، مردم در سراسر کشور سیگارهای ماری جوانای خود را روشن کردند، تا قانونی شدن مصرف تفریحی ماری جوانا را جشن بگیرند.

[ad_2]