09

اکتبر
2019

پس از قانونی‌شدن ماری جوانا، بر کانادا چه گذشته؟

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 27 0نیمه شب ۱۷ اکتبر، به محض اینکه عقربه های ساعت، از ۱۲ رد شدند، مردم در سراسر کشور سیگارهای ماری جوانای خود را روشن کردند، تا قانونی شدن مصرف تفریحی ماری جوانا را جشن بگیرند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.