21

ژوئن
2020

پزشکان خواهان اجباری شدن استفاده از ماسک در آلبرتا

Posted By : کاناداهوم/ 72 0آلبرتا- CBC News: گروهی از پزشکان شاغل در آلبرتا با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به دولت استان، خواهان اجباری شدن استفاده از ماسک در ملاء عام و سیستم حمل و نقل عمومی می باشند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.