20

جولای
2020

پزشکان انتاریو خطاب به دولت: بارها را بسته نگهدارید، افراد مست قانون را رعایت نمی کنند!

Posted By : کاناداهوم/ 61 0تورنتو- BlogTo: انجمن پزشکی انتاریو (OMA) از داگ فورد، رئیس دولت انتاریو خواسته اند که در مجاز اعلام کردن فعالیت برخی اماکن در مرحله سوم بازگشایی اقتصادی تجدید نظر نماید. همانطور که می دانید از جمعه ۱۷ جولای، در ۲۴ منطقه انتاریو رستوران ها و بارها اجازه بازگشایی کامل را به دست آورده و از مشتریان خود در فضای سرپوشیده نیز پذیرایی می کنند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.