24

جولای
2020

پایان بیش از ده روز جستجو؛ جنازه مرد کبکی متهم به قتل فرزندانش پیدا شد

Posted By : کاناداهوم/ 55 0کبک- Global News: پلیس کبک جنازه مارتین کارپنتیه ۴۴ ساله را پیدا کرد تا جستجوها برای یافتن این فرد که به آدم ربایی و قتل دو فرزند خردسالش متهم بود، پایان یابد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.