13

مارس
2020

وزیر امور خارجه کانادا: تعدادی از خدمه کانادایی کشتی گرند پرینسس کروناویروس دارند

Posted By : کاناداهوم/ 118 0اتاوا- Global News: فرانسوا-فیلیپ شامپاین، وزیر امور خارجه کانادا خبر بازگشت ۲۲۸ کانادایی به کشور و قرنطینه آنها در پایگاه نظامی Trenton را اعلام کرد. وی در عین حال گفت که جواب آزمایش برخی از خدمه کانادایی کشتی Grand Princess مثبت بوده و به همین دلیل در کشتی باقی مانده اند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.