02

آگوست
2020

واریز اشتباهی ۴۴۲٫۶ میلیون دلار اضافه به حساب کانادایی ها تحت برنامه حمایتی CERB

Posted By : کاناداهوم/ 50 0به گزارش هافینگتون پست، بر اساس مدارکی که این هفته در مجلس عوام بررسی شد، برای بیش از ۲۲۱ هزار کانادایی به اشتباه دو برابر مبلغ تعیین شده در برنامه حمایتی دولت تحت عنوان CERB واریز شده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.