26

مارس
2020

هم اکنون؛ چهار هزار کانادایی مسافر هفتاد کشتی تفریحی شناور در جهان 

Posted By : کاناداهوم/ 150

[ad_1]

کانادا- 680 News: دولت فدرال کانادا وضعیت 4 هزار کانادایی که هم اکنون در 70 کشتی تفریحی جهان حضور دارند را زیر نظر دارد.  

[ad_2]