26

مارس
2020

هم اکنون؛ چهار هزار کانادایی مسافر هفتاد کشتی تفریحی شناور در جهان 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 81 0کانادا- ۶۸۰ News: دولت فدرال کانادا وضعیت ۴ هزار کانادایی که هم اکنون در ۷۰ کشتی تفریحی جهان حضور دارند را زیر نظر دارد.  

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.