26

مارس
2020

هم اکنون؛ چهار هزار کانادایی مسافر هفتاد کشتی تفریحی شناور در جهان 

Posted By : کاناداهوم/ 110 0کانادا- ۶۸۰ News: دولت فدرال کانادا وضعیت ۴ هزار کانادایی که هم اکنون در ۷۰ کشتی تفریحی جهان حضور دارند را زیر نظر دارد.  

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.