11

فوریه
2020

هشدار به ترودو در مورد آسیب پذیر بودن سیستم کامپیوتری دولت فدرال

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 88 0اتاوا- The Canadian Press: در گزارشی که اخیرا به دفتر نخست وزیر ارائه شده است، جاستین ترودو از وضعیت نابسامان سیستم های کامپیوتری دولت فدرال و آسیب پذیر بودن سیستم مطلع شده است. در گزارش کارشناسی، به لزوم اقدام فوری برای اصلاح نقاط ضعف تاکید شده است. بخشی از سیستم ۶۰ سال عمر دارد و دیگر قابل نگهداری نیست. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.