27

جولای
2020

هراس رانندگان کانادایی کامیون از ورود به آمریکا به دلیل پاندمی کروناویروس 

Posted By : کاناداهوم/ 60کانادا- Global News: بسیاری از کانادایی ها تابستان امسال قصد سفر به آمریکا را ندارند. نتایج به دست آمده از نظرسنجی اخیر موسسه IPSOS نشان می دهد که ۹۳ درصد از کانادایی ها سفر به آمریکا را بیش از حد خطرناک می دانند.