20

آوریل
2020

نگرانی از کروناویروس و تمایل روزافزون کانادایی ها به تنظیم وصیتنامه 

Posted By : کاناداهوم/ 83 0تورنتو- The Canadian Press: نادین پارکر هرگز تصور نمی کرد که در سن ۳۲ سالگی وصیتنامه اش را تنظیم کند. اما زن جوان که دوقلو باردار می باشد و با یک پرستار ازدواج کرده است می گوید که همه گیری COVID-19 و نگرانی از ابتلا، او و همسرش را به تفکر درباره مرگ واداشته است. نادین می گوید که صحبت در این باره با همسرش آسان نبود، اما لازم و ضروری بود. پارکر گفت: این موضوعی نیست که با رضایت خاطر و روی گشاده بنشینید و درباره اش صحبت کنید. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.