16

مارس
2020

نصب بیلبورد تبلیغاتی در بزرگراه سری ۴۰۰، منبع درآمد برای دولت انتاریو

Posted By : کاناداهوم/ 109 0تورنتو- CBC News: داگ فورد، رئیس دولت انتاریو معتقد است که نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در بزرگراه های سری ۴۰۰ انتاریو، منبع درآمد خوبی برای استان می باشد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.