11

آوریل
2020

موفقیت بریتیش کلمبیا در کنترل شیوع کروناویروس ولی افزایش مبتلایان در انتاریو و کبک

Posted By : کاناداهوم/ 87 0بریتیش کلمبیا- CBC News: میزان شیوع COVID-19 در دو استان پرجمعیت کانادا یعنی انتاریو و کبک از بریتیش کلمبیا بیشتر است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.