07

آگوست
2020

موج دوم پاندمی در جهان؛ هشدار جدی برای کانادایی ها 

Posted By : کاناداهوم/ 56 0کانادا- هافینگتون پست: تقریبا شش ماه از آغاز پاندمی می گذرد و اوضاع در کانادا به تدریج در حال عادی شدن است و یا بهتر بگوییم مردم در حال عادت کردن به وضعیت جدید می باشند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.