20

مارس
2020

موافقت 6 بانک عمده کانادا با تعویق پرداخت اقساط مورگیج برای حداکثر 6 ماه

Posted By : کاناداهوم/ 155

[ad_1]

اتاوا-  Global News: مسوولین شش بانک عمده کانادا به عنوان بخشی از اقدامات اضطراری برای کمک به کانادایی ها و کاهش تاثیرات مالی اپیدمی کروناویروس، با تعویق پرداخت اقساط مورگیج به مدت حداکثر 6 ماه موافقت کردند. 

[ad_2]