20

مارس
2020

موافقت ۶ بانک عمده کانادا با تعویق پرداخت اقساط مورگیج برای حداکثر ۶ ماه

Posted By : کاناداهوم/ 114 0اتاوا-  Global News: مسوولین شش بانک عمده کانادا به عنوان بخشی از اقدامات اضطراری برای کمک به کانادایی ها و کاهش تاثیرات مالی اپیدمی کروناویروس، با تعویق پرداخت اقساط مورگیج به مدت حداکثر ۶ ماه موافقت کردند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.