16

مارس
2020

مهلت دوساله برای شرکت های مخابراتی کانادا برای کاهش بیست و پنج درصدی قیمت ها 

Posted By : کاناداهوم/ 107 0کانادا- Global News: شرکت های Rogers، Bell و Telus دو سال زمان دارند تا قیمت پلن های ۲ تا ۶ گیگابایت را ۲۵ درصد کاهش بدهند. در غیر این صورت با جریمه روبرو خواهند شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.