16

مارس
2020

مهلت دوساله برای شرکت های مخابراتی کانادا برای کاهش بیست و پنج درصدی قیمت ها 

Posted By : کاناداهوم/ 133

[ad_1]

کانادا- Global News: شرکت های Rogers، Bell و Telus دو سال زمان دارند تا قیمت پلن های 2 تا 6 گیگابایت را 25 درصد کاهش بدهند. در غیر این صورت با جریمه روبرو خواهند شد. 

[ad_2]