27

ژوئن
2020

مهاجرت: آیا ضرر کردن آمریکا به نفع کانادا تمام می شود؟

Posted By : کاناداهوم/ 65 0به گزارش سی آی سی نیوز، تصمیم اخیر دولت آمریکا مبنی بر تعلیق ویزاهای کار برای باقیمانده سال ۲۰۲۰ احتمالا تا چند سال آینده به آمریکا ضرر تمام خواهد شد. طبق آخرین دستور اجرایی مهاجرتی آمریکا، پذیرش استعدادهای جهانی برای سال ۲۰۲۰ و پس از آن کاهش پیدا می کند. اقامت دائم یا ویزای کار آمریکا همیشه متقاضیان بسیاری داشته و تعداد آن فراتر از ظرفیت محدودی بوده که آمریکا برای پذیرش نیروی متخصص اختصاص می داده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.