17

آوریل
2020

ممنوعیت فعالیت Airbnb و سایر وب سایت های اجاره کوتاه مدت در انتاریو و کبک

Posted By : کاناداهوم/ 79 0تورنتو- Globe and Mail: فعالیت سایت های اجاره کوتاه مدت از جمله Airbnb در انتاریو و کبک ممنوع شده است. دولت انتاریو برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر COVID-19، به کبک و چند ایالت آمریکا ملحق شده و اجاره های کوتاه مدت را ممنوع اعلام کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.