16

آوریل
2020

مرگ ناگهانی بازیگر کانادایی در شانزده سالگی 

Posted By : کاناداهوم/ 74 0لوگان ویلیامز، بازیگر نوجوان The Flash، در شانزده سالگی چشم از جهان فرو بست. خبر فوت او توسط مادرش مارلیس ویلیامز، تایید شد. خانم ویلیامز در گفتگو با روزنامه محلی The Tri-City News که در کوکوئیتلام – بریتیش کلمبیا منتشر می شود، مدعی شد که خانواده از فوت لوگان شوکه شده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.