22

مارس
2020

مرزهای کانادا به روی غیر کانادایی ها و افراد غیر مقیم بسته شد 

Posted By : کاناداهوم/ 109 0اتاوا- Global News: جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در کنفرانس خبری بعد از ظهر امروز تدابیر جدید برای کنترل شیوع کروناویروس در کشور را تشریح کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.