26

ژوئن
2020

مرد کانادایی- آمریکایی به جرم جاسوسی در روسیه به شانزده سال حبس محکوم شد

Posted By : کاناداهوم/ 66 0روسیه- Global News: دادگاهی در مسکو، دوشنبه گذشته تاجر کانادایی-آمریکایی را به اتهام جاسوسی به ۱۶ سال زندان محکوم کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.