25

مه
2020

مراکز خرید، نیازمند تغییر و تحول اساسی برای بقاء در دوران پاندمی 

Posted By : کاناداهوم/ 86

[ad_1]

کانادا- CBC News: تینا کرگر، ساکن وینیپگ، تا قبل از پاندمی از خرید آنلاین خودداری می کرد. زیرا دوست داشت پوشاکی را که می خرد، لمس و امتحان کند. اما تعطیلی فروشگاه ها او را به یکی از مشتریان پر و پا قرص فروشگاه های آنلاین تبدیل کرده است. 

[ad_2]