08

آوریل
2020

مدل های کامپیوتری: احتمال مرگ ۱۶۰۰ نفر بر اثر کرونا در اونتاریو تا پایان آوریل

Posted By : کاناداهوم/ 103 0به گزارش The Star، بر اساس مدل های کامپیوتری که روند شیوع ویروس مرگبار کرونا را پیگیری می کنند، با شرایط موجود تا پایان ماه آوریل ۱۶۰۰ نفر در اونتاریو قربانی این بیماری خواهند شد. این ویروس تا کنون منجر به مرگ ۹۸ نفر در استان شده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.