08

ژوئن
2020

مبارزه همزمان کنگو با ایبولا، کروناویروس و سرخک 

Posted By : کاناداهوم/ 74 0کنگو- msn.com: موج دوم شیوع ایبولا در کنگو آغاز شده است، در حالی که این کشور همزمان با پاندمی کروناویروس و سرخک (measles) دست به گریبان است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.