04

مارس
2020

لغو پروازهای ایر کانادا به چین تا آوریل 

Posted By : کاناداهوم/ 114 0اتاوا- CBC News: دولت کانادا به اتباع خود توصیه کرده است از سفر به مناطق آلوده به کروناویروس، از جمله چین، کره جنوبی، ایتالیا و ایران خودداری نمایند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.