31

مارس
2020

قاتل تس ریچی گناهکار تشخیص داده شد 

Posted By : کاناداهوم/ 106 0تورنتو- The Canadian Press: کیلن شلاتر، ساکن تورنتو که به اتهام تجاوز و قتل تس ریچی محاکمه می شد، از سوی دادگاه به جرم قتل عمد گناهکار تشخیص داده شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.