06

آوریل
2020

فهرست جدید کسب و کارها و خدمات ضروری در انتاریو در دوران شیوع کرونا

Posted By : کاناداهوم/ 75 0به گزارش ۶۸۰News، دولت انتاریو فهرست جدید مشاغل و خدمات ضروری در انتاریو را منتشر کرد. به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس، همه مشاغل غیر ضروری باید تعطیل شوند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.