08

آگوست
2020

فراخوان پیاز آمریکایی شامل پیاز زرد و سفید نیز می شود

Posted By : کاناداهوم/ 51 0کانادا- Global News: آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا، پیاز سفید و زرد و شیرین وارداتی از آمریکا را نیز به فراخوان پیاز قرمز وارداتی افزود. تا یکشنبه ۲ آگوست، بستری شدن ۱۷ نفر در کانادا در اثر ابتلا به سالمونلا تایید شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.