21

ژوئن
2020

فراخوان نوعی داروی دیابت به دلیل وجود ماده سرطان زا در آن 

Posted By : کاناداهوم/ 55 0کانادا- Global News: شرکت داروسازی Apotex Inc. نوعی داروی دیابت را به دلیل وجود مواد سرطان زا در آن، فراخوان کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.