16

آوریل
2020

غربالگری یا بیماریابی در مرز کانادا، ناقص و ناکارآمد 

Posted By : کاناداهوم/ 82 0کانادا- Global News: هیچ راه موثری برای غربالگری مسافران ورودی و خروجی از مرز کانادا- آمریکا وجود ندارد. این مسافران شامل هزاران نفر از کارکنان بخش درمانی، از جمله پرستاران، پزشکان، رانندگان کامیون و کادر پرواز می باشند که به طور روزانه بین دو کشور تردد می کنند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.