16

آوریل
2020

غربالگری یا بیماریابی در مرز کانادا، ناقص و ناکارآمد 

Posted By : کاناداهوم/ 102

[ad_1]

کانادا- Global News: هیچ راه موثری برای غربالگری مسافران ورودی و خروجی از مرز کانادا- آمریکا وجود ندارد. این مسافران شامل هزاران نفر از کارکنان بخش درمانی، از جمله پرستاران، پزشکان، رانندگان کامیون و کادر پرواز می باشند که به طور روزانه بین دو کشور تردد می کنند. 

[ad_2]