13

دسامبر
2019

عدم پیشرفت کانادا در زمینه از بین بردن شکاف نژادی در میزان حقوق و دستمزد 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 89 0عدم پیشرفت کانادا در زمینه از بین بردن شکاف نژادی در میزان حقوق و دستمزد 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.