10

آگوست
2020

طاهر صیف الدین، آموزگار تورنتویی، به آزار جنسی یک کودک متهم شد! 

Posted By : کاناداهوم/ 60 0

تورنتو- گلوب اند میل: پلیس تورنتو یک آموزگار ساکن تورنتو را به اتهام آزار جنسی یک کودک بازداشت کرد. پلیس معتقد است  شمار قربانیان احتمالا بیش از یک کودک باشد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.