06

مارس
2020

شیوه مقابله بزرگترین سازمان های تورنتو با کروناویروس 

Posted By : کاناداهوم/ 108 0تورنتو- CBC News: بزرگترین سازمان ها، آژانس ها و بیزنس های تورنتو برای مقابله با شیوع کروناویروس در GTA اقداماتی را انجام داده و می دهند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.