07

آوریل
2020

شیوه مدیریت داگ فورد در اپیدمی کروناویروس مورد تحسین دوست و دشمن

Posted By : کاناداهوم/ 77 0تورنتو- Global News: هیچ بخشی از زندگی کانادایی ها از پیامدهای همه گیری کروناویروس مصون نمانده است. حتی عرصه سیاسی!

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.