07

آوریل
2020

شیوه مدیریت داگ فورد در اپیدمی کروناویروس مورد تحسین دوست و دشمن

Posted By : کاناداهوم/ 87تورنتو- Global News: هیچ بخشی از زندگی کانادایی ها از پیامدهای همه گیری کروناویروس مصون نمانده است. حتی عرصه سیاسی!