14

آوریل
2020

شهرداری تورنتو: دریافت بیش از صد و چهل و یک شکایت بابت اجتماعات و رفتارهای پر خطر در پارک ها

Posted By : کاناداهوم/ 128

[ad_1]

تورنتو-Global News: شهرداری تورنتو از اینکه برخی از شهروندان طی آخر هفته گذشته مقررات و محدودیت های اعمال شده بر پارک های شهر را رعایت نکردند، گله مند است. 

[ad_2]