14

آوریل
2020

شهرداری تورنتو: دریافت بیش از صد و چهل و یک شکایت بابت اجتماعات و رفتارهای پر خطر در پارک ها

Posted By : کاناداهوم/ 109 0تورنتو-Global News: شهرداری تورنتو از اینکه برخی از شهروندان طی آخر هفته گذشته مقررات و محدودیت های اعمال شده بر پارک های شهر را رعایت نکردند، گله مند است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.