14

آوریل
2020

شهرداری تورنتو: دریافت بیش از صد و چهل و یک شکایت بابت اجتماعات و رفتارهای پر خطر در پارک ها

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 76 0تورنتو-Global News: شهرداری تورنتو از اینکه برخی از شهروندان طی آخر هفته گذشته مقررات و محدودیت های اعمال شده بر پارک های شهر را رعایت نکردند، گله مند است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.