30

مارس
2020

شرکتی که می خواهد به سرعت دستگاه تنفس مصنوعی بسازد، در انتظار تایید دولت مرکزی

Posted By : کاناداهوم/ 103 0الکساندر پنه تا- بخش خبر سی بی سی

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.