17

ژوئن
2020

شاهزاده ویلیام و همسرش به افراد آسیب پذیر مشاوره روانی می دهند

Posted By : کاناداهوم/ 68 0دوک و دوشس کمبریج طی گفتگوی اینترنتی از طریق Zoom فاش کردند که مدتی است از خانه شان در Amner Hall به تلفن هایی که برای ارائه مشاوره روانی به افراد آسیب پذیر در دوران پاندمی تعیین شده پاسخ می دهند و با تکست یا پیامک با مردم در تماس می باشند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.