18

آگوست
2019

سوابق بانکی بیش از یک میلیون کانادایی در اختیار اداره مالیات آمریکا قرار گرفت

Posted By : کاناداهوم/ 237

[ad_1]

بخشی از اطلاعات مبادله شده، شامل نام و آدرس صاحب حساب، شماره حساب، موجودی حساب و همچنین اطلاعاتی در مورد پرداختی ها و دریافتی هایی مانند نرخ بهره، سود سهام و سایر درآمدها می باشد.

[ad_2]