18

آگوست
2019

سوابق بانکی بیش از یک میلیون کانادایی در اختیار اداره مالیات آمریکا قرار گرفت

Posted By : کاناداهوم/ 161 0بخشی از اطلاعات مبادله شده، شامل نام و آدرس صاحب حساب، شماره حساب، موجودی حساب و همچنین اطلاعاتی در مورد پرداختی ها و دریافتی هایی مانند نرخ بهره، سود سهام و سایر درآمدها می باشد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.