22

ژوئن
2020

سلب اعتماد روزافزون کانادایی ها از پلیس 

Posted By : کاناداهوم/ 71 0کانادا- The Canadian Press: نتیجه به دست آمده از نظرسنجی اخیر نشان می دهد که تعداد بیشتری از کانادایی ها اعتمادشان به پلیس را از دست داده اند. این بی اعتمادی در پی قتل جورج فلوید توسط یک پلیس سفیدپوست و اعتراضات گسترده به قساوت پلیس، بیشتر شده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.