07

ژوئن
2020

سفیر دائم کانادا در سازمان ملل؛ موقعیت کانادا برای کسب کرسی شورای امنیت خوب است! 

Posted By : کاناداهوم/ 72 0آمریکا- Global News: مارک-آندره بلانشار، نماینده دائم کانادا در سازمان ملل، بدون اشاره به  تهدیدات و اعمال فشار چین برای جلوگیری از دستیابی کانادا به کرسی دو ساله در شورای امنیت سازمان ملل، موقعیت کانادا را خوب ارزیابی کرد. لازم به یادآوریست که اختلافات چین با کانادا، در پی بازداشت منگ وانژو، از مدیران Huawei در ونکوور عمیق تر شده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.