16

جولای
2020

سعودی ها خواهان استرداد افسر سابق اطلاعاتی پناهنده به کانادا 

Posted By : کاناداهوم/ 59 0اتاوا- Globe and Mail: عربستان سعودی کانادا را برای استرداد افسر سابق اطلاعاتی که به کانادا پناهنده شده و هم اکنون در تورنتو زندگی می کند، تحت فشار قرار داده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.