24

مارس
2020

سرقت صدها پوند گوشت از بانک غذا در آلبرتا 

Posted By : کاناداهوم/ 109 0آلبرتا- Edmonton Journal: طی آخر هفته گذشته، سارق یا سارقین صدها پوند گوشت و مواد غذایی دیگر را از  بانک غذا واقع در Edson آلبرتا سرقت کردند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.