22

ژوئن
2020

ساکنان وان خواهان تغییر نام شهر نامگذاری شده به یاد یک برده دار نژادپرست 

Posted By : کاناداهوم/ 63 0تورنتو- BlogToronto: تظاهرات و گردهمایی های اعتراضی به نژادپرستی و درخواست بسیاری از مردم برای برچیده شدن مجسمه های شخصیت های تاریخی متهم به نژادپرستی از پارک ها و معابر شهرهای کانادا، همچنان ادامه دارد. بسیاری از ساکنان تورنتو و حومه از شنیدن اینکه شهر وان (واقع در شمال تورنتو) به نام یک برده دار نژادپرست نامگذاری شده است، شوکه شده اند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.