23

مارس
2020

سازمان بهداشت جهانی: قرنطینه برای شکست ویروس کافی نیست

Posted By : کاناداهوم/ 110 0به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناس ارشد سازمان بهداشت جهانی گفت کشورها نمی توانند صرفا با روش قرنطینه، ویروس کرونا را شکست دهند. برای جلوگیری از بازگشت کرونا در آینده نیاز به اقداماتی در جهت ارتقای بهداشت عمومی در جامعه است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.