23

مارس
2020

سازمان بهداشت جهانی: قرنطینه برای شکست ویروس کافی نیست

Posted By : کاناداهوم/ 134

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناس ارشد سازمان بهداشت جهانی گفت کشورها نمی توانند صرفا با روش قرنطینه، ویروس کرونا را شکست دهند. برای جلوگیری از بازگشت کرونا در آینده نیاز به اقداماتی در جهت ارتقای بهداشت عمومی در جامعه است.

[ad_2]