01

مارس
2020

زیان هفتاد درصدی بیزنس های چینی ونکوور به دلیل ترس از کروناویروس 

Posted By : کاناداهوم/ 107 0ونکوور- Global News: کانادایی های چینی تبار قربانیان اصلی ناآگاهی عمومی و شایعه پراکنی ها درباره COVID-19  یا همان کروناویروس می باشند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.