11

مارس
2020

زن بیست و پنج ساله تورنتویی متهم به اخاذی و آزار جنسی یک مرد

Posted By : کاناداهوم/ 112 0تورنتو- CBC News: پلیس تورنتو یک زن ۲۵ ساله ساکن تورنتو را به اتهام اخاذی، آزار جنسی و تهدید با اسلحه و زندانی کردن یک مرد بازداشت کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.