28

ژوئن
2020

زن بیست و هفت ساله با سابقه محکومیت به جرم رانندگی در حالت مستی باز هم مست پشت فرمان نشست

Posted By : کاناداهوم/ 66 0انتاریو- Global News: پلیس انتاریو زن ۲۷ ساله ساکن انتاریو را با چندین اتهام، از جمله اتهام رانندگی تحت تاثیر الکل روبرو کرده است. این در حالیست که این زن در سال ۲۰۱۵ به جرم قتل یک دوچرخه سوار در حین رانندگی در حالت مستی، بازداشت و در پایان محاکمه سال ۲۰۱۷ به زندان محکوم شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.