04

مارس
2020

رستوران های چینی تورنتو؛ خالی از مشتری 

Posted By : کاناداهوم/ 109 0تورنتو- BlogTo: علیرغم پایین بودن تعداد مبتلایان به کروناویروس در انتاریو، ترس از آن باعث شده رستوران ها و بیزنس های چینی تورنتو با ضرر و زیان مالی سنگین روبرو شوند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.