18

نوامبر
2019

رئیس دولت ساسکاچوان خواهان اختیارات بیشتر پس از دیدار مایوس کننده با ترودو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 85 0رئیس دولت ساسکاچوان خواهان اختیارات بیشتر پس از دیدار مایوس کننده با ترودو

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.