18

نوامبر
2019

رئیس دولت ساسکاچوان خواهان اختیارات بیشتر پس از دیدار مایوس کننده با ترودو

Posted By : کاناداهوم/ 139 0رئیس دولت ساسکاچوان خواهان اختیارات بیشتر پس از دیدار مایوس کننده با ترودو

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.