12

آگوست
2019

رئیس جمهور فیلیپین خواهان کاهش سن مسوولیت کیفری به نه سال

Posted By : کاناداهوم/ 210 0نمایندگان مجلس سنای فیلیپین، به اتفاق گروه های حامی کودکان در برابر رودریگو دوترته، رئیس جمهور جنجالی فیلیپین قرار گرفته اند تا مانع کاهش سن مسوولیت کیفری از ۱۵ سال به ۹ سال بشوند. سناتورها، این تصمیم را تندروانه و ناعادلانه می دانند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.